To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวารินรัตน์ วิสุทธิสุรพูลและทีมศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021